Corbu Haralambie - critic literar, academician AŞM
CORBU Haralambie (n. 15.2.1930, s. Dubăsarii-Vechi, Criuleni), critic şi istoric literar. Doctor habilitat în şt. filol. (1975). Membru al AŞ a RSSM (1984). Secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1985).
A absolvit Institutul pedagogic "I.Creangă" din Chişinău (1951) şi a urmat aspirantura la Institutul de lit. universală "M.Gorki" al AŞ a URSS. Colaborator şt. (din 1951), şef de sector (din 1961) şi director (din 1984) al Institutului de limbă şi lit. al AŞ a RSSM. Redactor-şef al revistei "Limba şi literatura moldovenească" (din 1984). Este unul dintre iniţiatorii şi realizatorii activi ai operei de valorificare a literaturii clasice. A analizat operele lui V.Alecsandri şi a elaborat studii substanţiale ("Dramaturgia lui Alecsandri", 1962; "Alecsandri şi teatrul", 1973 ş.a.) privind aspecte mai puţin studiate ale creaţiei poetului şi ale lit. clasice în genere: dramaturgia, publicistica şi scrisorile bardului de la Mirceşti, corelaţia dintre realism şi romantism în opera sa, unele aspecte ale măiestriei artistice ş.a. O problemă centrală, în jurul căreia gravitează preocupările lui C. de mai mulţi ani, este geneza literaturii moderne, de care se ocupă în monografia "Statornicirea literaturii moderne moldoveneşti şi problema metodei de creaţie (1840-1860)" (1976, în l. rusă). Bizuindu-se pe o serie de factori de ordin social şi cultural, C. argumentează teza că anume în anii 1840-60 are loc consolidarea lit. mold. şi sincronizarea ei cu literaturile dezvoltate ale timpului. C. activează cu egal succes atât în domeniul istoriei lit., cât şi în cel al criticii literare. Studiul "Dramaturgia sovietică moldovenească" (1966) şi cel consacrat operei lui Andrei Lupan ("Letopiseţ al timpului", 1982), articolele incluse în culegerile "Creionări" (1964), "Interpretări" (1970), "Continuitate" (1974), "Scriitorul şi procesul literar" (1980) abordează probleme magistrale ale procesului literar din perioada postbelică.
C. este unul dintre autorii lucrărilor de sinteză "Schiţă asupra istoriei literaturii sovietice moldoveneşti" (1963, în l. rusă) şi "Istoria literaturii sovietice multinaţionale" (vol. 1-6, 1970-74, în l. rusă), apărute sub auspiciile In-tului de lit. universală "M. Gorki" al AŞ a URSS, precum şi al unei serii de culegeri colective privind probleme importante de teorie, metodologie şi istorie literară. Autor a c. 300 de lucrări, articole şt. şi publiciste, C. s-a impus ca un cercetător de vază al literaturii naţionale.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986

updated: 2006-04-01 14:49:39