Corlăteanu Nicolae - filolog
CORLĂTEANU Nicolae (n. 14.5.1915, s. Caracui, Leova), filolog, specialist în domeniul lexicologiei, foneticii, stilisticii, romanisticii. Doctor habilitat în şt. filol. (1965). Membru al AŞ a RSSM (1965), prof. (din 1966). Om emerit în ştiinţă. (1975).
A absolvit facultatea de litere şi filosofie şi facultatea de drept ale Universităţii din Cernăuţi (1939). Şef al catedrei de limbă şi lit. mold. a Universităţii de Stat din Chişinău (1946-49), colaborator şt. superior (1943-46), şef de sector (1947-81), director-adjunct (1958-61) şi director (1961-69) al Institutului de limbă şi lit. al AŞ a RSSM.; Din 1969 prof. la Universitatea de Stat din Chişinău. Un loc central în activitatea sa şt. (peste 450 de lucrări) îl ocupă problemele de limbă literară, de stil şi stilistică. În "Studiu asupra sistemei lexicale moldoveneşti din anii 1870-1890" (1964), în lucrările "Actualitatea operei lui Creangă", "V. Alecsandri şi limba literară", "D. Cantemir şi limba literară" ş.a. C. relevă contribuţia substanţială a lui I.Creangă, C.Negruzzi, A.Russo, V.Alecsandri, M.Eminescu şi a altor scriitori clasici la dezvoltarea limbii literare, la valorificarea potenţialului stilistic al limbii, la formarea, dezvoltarea şi perfecţionarea normelor literare contemporane. Evoluţia limbii literare, aportul scriitorilor clasici şi contemporani la dezv. limbii literare, relaţiile dintre limba literară şi limba scriitorului, particularităţile măiestriei scriitoriceşti şi alte probleme sunt tratate în lucrările: "Literatura veche moldovenească" (1948, ed. 10, 1961, în colaborare), "Capitole din istoria limbii literare moldoveneşti" (1971, în colaborare) ş.a. În monografia "Scriitorul în faţa limbii literare" (1985) şi într-un şir de articole C. studiază atitudinea scriitorilor clasici (Creangă, Eminescu ş.a.) şi a celor contemporani (Em.Bucov, A.Lupan, I.Druţă ş.a.) faţă de limba literară. A publicat şi articole despre creaţia poeţilor latini Virgiliu, Ovidiu ş.a. Uzul actual şi norma literară îl preocupă în mod constant pe C. (cărţile "Cuvântul în vâltoarea vieţii", 1980; "Limba noastră...", 1981 ş.a.).
Premiul de Stat al RSSM (1979). Ordinul Lenin, ordinul Drapelul Roşu de Muncă şi ordinul Revoluţia din Octombrie.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-01 15:00:19