Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  1971
art. "Consacrarea noilor laureaţi" (G.Meniuc, I.Creţu, S.Ciocolov, T.Gurtovoi)
(1971)
the original: (174KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 12:20:37CONSACRAREA NOILOR LAUREAŢI

PREMIILE de Stat ale republicii în domeniul literaturii şi artei afirmă şi de data aceasta o tradiţie rodnică şi înalt îndreptăţită a vieţii noastre culturale. Se decernează prin întărirea forurilor de conducere superioare, a Comitetului Central al PC al Moldovei şi a Guvernului RSS Moldoveneşti, ca un act solemn de consacrare a talentelor creatoare în ziua sărbătorească a republicii. Putem spune cu drept cuvânt, că prin comunicatul de astăzi se marchează încă un pas de creştere a culturii noastre naţionale, o sporită bogăţie spirituală a Moldovei în patrimoniul unic al popoarelor sovietice. Oamenii muncii din tot largul republicii înscriu evenimentul în cartea luminii lor, în letopiseţul slăvit al anului aniversar - semicentenarul constelaţiei statale sovietice. Va înflori încă un cald sentiment de recunoştinţă pentru opera omenească măreaţă, înfăptuită de partidul lui Lenin. Simbolic e ridicat cu demnitate şi răsplătit talentul liber, entuziasmul creator, care izvorăşte din norod şi e pus în slujba norodului. E îndemn de aprofundare şi lărgire a educaţiei comuniste prin valoarea cuvântului artistic şi a tuturor genurilor de artă, cum a subliniat Leonid Ilici Brejnev la Congresul al XXIV-lea al PCUS: «Lucrătorii literaturii şi artei sovietice sunt educaţi de Partidul Comunist; ei îşi închină viaţa faptelor şi gândurilor poporului nostru, soarta lor de creaţie este indisolubil legată de interesele Patriei socialiste.
Suntem pentru o atitudine grijulie faţă de căutările creatoare, pentru dezvăluirea complectă a individualităţii capacităţilor şi talentelor, pentru diversitatea şi bogăţia formelor şi stilurilor, elaborate pe baza metodei realismului socialist».
Scriitorii şi toţi oamenii de artă sovietici văd în aceste mari principii izvorul nesecat al creaţiei, înflorirea continuă a individualităţii artistice, irepetabile contopite cu nezdruncinata conştiinţă a cetăţeanului activ. Ne bucură infinit să evidenţiem acum în arta Moldovei, prin personalitatea noilor laureaţi, adevărul creşterii noastre spirituale. Opera lor e bine cunoscută în republică, vorbeşte în largul ţării şi peste graniţele ei cu inedită şi aprofundată măiestrie. Discuţiile şi comentariile din presă şi radioteleviziune, care au precedat hotărârea noastră, ne-au convins de asentimentul larg al publicului iubitor de artă. N-avem decât să mulţumim numeroşilor prieteni ai literaturii şi artei noastre, care au participat cu înţelegere la aceste dezbateri.
George Meniuc, poet de recunoscută ţinută artistică, a fost întotdeauna şi rămâne unul dintre cei mai interesanţi prozatori moldoveni. Un ciclu compact de nuvele şi eseuri, care se încheie până în ultimii ani, formează conţinutul cărţii sale premiate «Delfinul». Intră aici bucăţile «Anton Horodincă», «Scripca prietenului meu», «Caloian», «Ultimul vagon», «Ce ai cu noi, Ahmena?» şi altele, bucăţi de un farmec cu totul original, toate vorbind despre viaţa şi realitatea zilelor noastre. Apare un aspect înălţător al vieţii obişnuite, al personalităţii omului sovietic, văzut în plan moral; e parcă adevărul zbuciumat, oglindit şi retrăit cu rară emoţie estetică, împreună cu autorul, care, scriind proze obiective, rămâne asemănător numai sieşi, poet original, prezent în viaţă, chemător spre înalte idealuri sociale şi umane.
Acum câţiva ani, povestirile de care vorbim, au fost apreciate de redacţia jurnalului «Drujba narodov» la nivelul prozei multinaţionale, ca cele mai bune povestiri publicate în jurnal în decursul anului respectiv. E şi aceasta o apreciere de serioasă competenţă.
Igor Creţu primeşte premiul pentru opera de traducător din marea literatură rusă şi din literaturile lumii. E distins pentru cărţile: «Din poeţii lumii», «Suflete moarte» de N. Gogol, «Pământ desţelenit» de M. Şolohov, traduse într-o limbă vie, de înaltă ţinută literară; s-ar putea spune, că înrădăcinate organic în firescul expresiei moldoveneşti. E o muncă de creaţie inspirată, care ridică noţiunea de traducere la nivelul valorilor originale durabile. Poetul a fost înaintat şi susţinut cu deplină unanimitate la Premiul de Stat, excepţional în arta tălmăcirii, pentru că ne sporeşte în mod creator cultura literară. Trebuie remarcat faptul, că pe lângă lucrările distinse acum, el a tradus multe opere mari din poezia universală. Timp de aproape 25 de ani el rămâne activ şi harnic la postul său de creaţie şi de netăgăduită însemnătate culturală.
E un prilej pur şi simplu emoţionant, a distinge cu Premiul de Stat al republicii pe un bătrân meşter făurar, adevărat vrăjitor în plăzmuire şi formă plastică, Serghei Semionovici Ciocolov. Titlul de laureat i se decerne pentru seria: «Ceramică decorativă din anii 1967-1971».
Maestrul a împlinit nu de mult frumoasa vârstă de 80 de ani, dintre care peste cincizeci au fost dăruiţi artei plastice din Moldova. E un reprezentant al generaţiei de slavă artistică, a pornit a crea în contact cu V. Serov, M. Vrubel, V. Vasneţov şi alţi pictori nemuritori ruşi. Poate fi considerat cu drept cuvânt fondator al ceramicii artistice moldoveneşti, operă, înfăptuită în totul de la argila primă până la formele uimitor măiestrite, impregnate de spirit popular şi arse de artist în cuptorul, pe care şi l-a construit singur.
Seria - ceramica anilor 1967 - 1971 constituie un adevărat freamăt de descoperire, revelaţie a formelor, a melodiilor plastice, cântate cu degetele în plămada pământului, sub chemarea întreită a ingenioasei arhitectonici populare, a naturii modelate stihiinic şi a marelui talent de artist cultivat. Frumuseţea şi sensul plastic al seriei 1967-1971 cere o învăţătură avansată, ca să ştii a citi graiul formelor şi să te deprinzi a-l vorbi cu discernământ. Sperăm, că asta va fi făcut, pentru ca oamenii din toate depărtările să poată cunoaşte după merit tânărul talent al bătrânului maestru şi vrăjitor din Moldova, Serghei Ciocolov.
Timofei Ivanovici Gurtovoi, dirijor al Orchestrei simfonice moldoveneşti, e menţionat cu Premiul de Stat pentru interpretarea programelor de muzică simfonică din anii 1968 - 1971.
Se consacră astfel, pentru interpretare artistică, unul dintre distinşii promotori ai muzicii, neobosit conducător al programelor simfonice, în care intră marii compozitori: Ceaicovski, Rahmaninov, Rimski-Korsakov, Beethoven şi mulţi alţii. Orchestra simfonică a republicii a crescut şi s-a afirmat, la un înalt grad de măiestrie, sub conducerea de peste un sfert de veac a lui Timofei Gurtovoi.
În acest interval de timp, de nenumărate ori, a dat concerte în Moscova, Odesa, Lvov, Harcov, maestrul a dirijat concerte peste graniţă. S-a impus prin ţinută înaltă, competenţă şi cultură muzicală. Orchestra, pe care o conduce, constituie un factor activ, de înaltă clasă, propagator şi al muzicii contemporane, în care intră tot ce e valoros din opera simfonică a compozitorilor moldoveni.
La şedinţa plenară noi am socotit necesar a transfera pentru sesiunea următoare (care trebuie să aibă loc, după cum se ştie, peste doi ani) candidatura tov. S. M. Lobel, cu lucrarea «Simfonia a cincea» pentru orchestră simfonică, cor şi declamator. La prima cunoştinţă, în comitet s-a creat impresia unei serioase lucrări simfonice contemporane, dar care n-a fost prezentată în condiţii satisfăcătoare. A fost prea puţin executată în concerte publice, aşa că n-a putut fi audiată în masele iubitoare de muzică. Asemenea opere au un drum, desigur, mai complicat decât piesele de estradă şi ele trebuiesc popularizate la nivelul corespunzător. Afară de asta, noi am avut posibilitatea de a audia doar o imprimare de magnetofon, atunci când în concert participă orchestra simfonică şi capela «Doina». Hotărârea comitetului e singura justă; şi rămâne ca pentru sesiunea următoare candidatura să fie bine popularizată şi pregătită la valoarea reală, pentru ca să poată primi o apreciere justă.
Îi felicităm cu căldură pe merituoşii maeştri, noii laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul literaturii şi artei, şi le dorim mai departe muncă rodnică şi inspirată.

Andrei LUPAN, preşedintele Comntetului republican pentru Premiile de Stat ale RSS Moldoveneşti în domeniul literaturii şi artei
See also:
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Meniuc George (scriitor)
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Creţu Igor (scriitor, traducător)
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Gurtovoi Timofei (dirijor şi pedagog)