Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  14.10.1965
Extras scris de mână din rev."Nistru" N11 1965, "Nistru" N1 1966 în legătură cu congresul III al scriitorilor din Moldova ş.a.
the original: (201KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 19:40:2014.X.1965 / Nistru N11 1965

CC al PCM salută din toată inima pe delegaţii Congresului al treilea a scriitorilor din republică... (Scrisoarea CC către congres)

Tot acolo: Adresarea congresului către CC US.
Exprimându-ne adânca recunoştinţă pentru grija şi sprijinul partidului, pentru marea dragoste ce o poartă poporul literturii şi dezvoltării artelor, asigurăm CC, că scrisul nostru - tovarăş de credinţă al cauzei comunismului - îşi va aduce mereu prinosul de înfrumuseţare spirituală a oamenilor sovietici.

Nistru N1 - 1966

"Cu privire la hotărârea adunării activului republican de partid de la 23.XII.1965 "Starea educării marxist-leniniste a oamenilor muncii şi măsurile pt. îmb. ei".
...Com. orăşeneşti şi com. raionale de partid, org. primare de partid li s-a recomandat să discute hotărârea ... la adunările comuniştilor, la adunările orăşeneşti şi raionale ale activului de partid.

Hotărârea:

O înaltă menire cetăţenească a scriitorilor, artiştilor plastici, compozitorilor, a tuturor ... este de a crea opere demne de marea noastră epocă, opere pătrunse de optimism şi de ideile comuniste... Să oglindească ... eroicele fapte ale constructorilor comunismului...
Călăuzindu-se de principiile partinităţii şi realismului socialist, ei trebuie să ducă o ofensivă hotărâtă împotriva concepţiilor duşmănoase ale ideologiei burgheze, împotriva principiilor esteticii burgheze, împotriva decadentismului şi misticismului, modernismului şi formalismului,... să întărească pe toate căile legăturile de creaţie cu literaturile frăţeşti ale popoarelor URSS, să dezvăluie... idealurile luminoase ale viitorului ... în spiritul devotamentului faţă de cauza partidului leninist, a fidelităţii faţă de prietenia popoarelor URSS, a hotărârii de a lupta cu abnegaţie pt. triumful comunismului.

Raportul 22.XII.1965 tot acolo Nistru N1, 1966

În munca politică nu ţinem seama în de ajuns de condiţiile concrete ale republicii noastre, de faptul că în rândurile unei anumite părţi din populaţia muncitoare mai sunt vii rămăşiţele trecutului, tendinţele de izolare individuală.
- Satele nu aveau nici învăţători, nici medici, nici focare social culturale...
Pe teritoriul dintre Prut şi Nistru nu era nici o şcoală superioară, teatru, nici o instituţie de cercetări ştiinţifice. În cele câteva licee existente aici puteau să înveţe numai fiii de bogătaşi. Muncitorii şi ţăranii erau aproape toţi analfabeţi.
- Facem o greşeală serioasă, trecând sub tăcere în munca noastră politică soarta tragică a nor. mold. până la Puterea Sovietică.
- Partidul Comunist totdeauna a păzit şi va păzi şi de acum înainte ca lumina ochilor unitatea şi prietenia noroadelor URSS, va educa la oamenii muncii simţământul sporit al internaţionalismului. Poporul sovietic sprijină unanim... Dar societatea noastră încă nu s-a descotorosit cu totul de rămăşiţele trecutului în conştiinţa oamenilor, inclusiv de prejudecăţile naţionaliste, care în ultimul timp s-au intensificat. Ele se manifestă în faptul că unele persoane, mai ales din rândurile sectanţilor, ţîrcovnicilor, carieriştilor, precum şi oameni lipsiţi de situaţia privilegiată, pe care o ocupau în societatea bazată pe exploatare, denaturează realitatea noastră sovietică, opun popoarele care locuiesc în republica noastră unul altuia ... răspândesc zvonuri nesănătoase. Faţă de tendinţele naţionaliste ... trebuie să dăm dovadă de intransigenţă bolşevică, să nu ne eschivăm de la ele, cum fac unii lucrători,...
În împrejurările intensificării prop. imperialiste, în condiţiile manifestării de către unii oameni a unor tendinţe naţionaliste, unele persoane din rândurile intelectualităţii, nevăzând orientarea de clasă a afirmaţiilor clevetitoare, dau dovadă de mărginire naţională, scot în relief specificul naţional în dauna legăturilor internaţionaliste ale poporului sovietic, tratează în mod tendenţios neajunsurile...
- Noi nu educăm cum se cuvine vigilenţa, intr exigenţa ... Nu trebuie să uităm, că într-o mare parte a republicii relaţiile sociale socialiste în oraş şi sat au învins relativ recent şi că mulţi oameni încă n-au apucat să se descotorosească de rămăşiţele trecutului în conştiinţa lor. Aceasta pune o deosebită răspundere pe organizaţiile de partid, care sunt chemate să aibă sistematic grijă de creşterea politică a oamenilor muncii.
- În ţara noastră nu există limbi de stat şi limbi care să nu fie de stat.
- Trebuie să devină obiectul unei deosebite griji perfecţionarea şi îmbogăţirea continuă a limbii populare moldoveneşti. Tot odată trebuie să se ţină seama, că l. mold. s-a format pe o bază atât romanică, cât şi slavă. Neglijarea fondului slav în l.m. ar duce la o serioasă stricare a limbii populare, la ruperea de legăturile tradiţionale cu l.rusă, ucraineană şi alte l.slave,
- Tuturor naţionalităţilor le sunt create condiţii egale pt. a se folosi de l.maternă
- Un puternic factor pt. propagarea popoarelor noastre este schimbul liber de cadre...
În prezent avem posibilitatea de a îmbina just cadrele de toate naţionalităţile în strictă corespundere cu principiile leniniste ale alegerii şi repartizării cadrelor după calit. profesionale şi politice.(Pădurarul?). Ar fi greşit de a da prioritate cadrelor naţionale, indiferent de calităţile lor profesionale. (De ce numai naţionale?). Aceasta poate să aducă numai daune...
- Trebuie spus, că componenţa naţională a cadrelor organelor de partid şi sovietice, colhozurilor, sovhozurilor şi altor org. economice şi inst. de stat corespunde în cea mai mare parte componenţei naţionale a populaţiei republicii. Bunăoară, dintre preşed. de colhozuri 54%-moldoveni, majoritatea absolută a brig., şefi de fermă, de sector sunt cadre de naţ. locală.
Din cei 113 mii specialişti ai ec. naţ. peste 35 mii sunt moldoveni.See also:
- Documente -> Discursuri -> Foruri republicane -> Cuvântarea la congresul III al scriitorilor din Moldova, 1965 (analiza stării de lucruri în literatură, referire la opera lui I.Druţă) (apel la conducerea republicii de a rezolva problemele editării şi răspândirii cărţilor în biblioteci precum şi a problemei unui sediu permanent al USM...* discursul real este unul improvizat şi diferă de această stenogramă)
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)